МАкедонска МушичКА / ARTificial FLY MACEDONIAn souvenir, a creative industries project 2014

SOUVENIR THAT NARRATES A TRUE STORY

stemming from the treasures of the Macedonian history and culture supplemented by a traditionally hand-made FISHING FLY portraying cultural continuity from ancient times……..the

ARTificial FLY made in MACEDONIA

*a project  supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

  СУВЕНИР КОЈ РАСКАЖУВА ВИСТИНИТА ПРИКАЗНА

изваден од трезорот на македонската историја и културасо прилог – традициноално, рачно изработена РИБАРСКА МУШИЧКА приказ на културниот континуитет од дамнешни времиња …..

МАкедонскаМушичКА

*Овој производ е уникатно дизајниран туристички сувенир кој се состои од три (3) дела:

Две брошури во димензии 26см х 10см од кои – првата содржи авторски текст базиран на истражување за историското потекло на мушичка за рибарење и авторски фотографии; втората содржи авторски текст базиран на истражување за фолклорно богатство на Македонија поврзано со риболов и авторски фотографии.

И трет дел, прилог рачно изработена рибарска мушичка.

Новината која ја внесува овој дизајн е што за прв пат рачно изработена рибарска мушичка пазарно се користи за цели кои се разликуваат од основната функционална цел на овој производ (рибарење). Во рамките на овој производ мушичката се користи како дел од сувенир (прилог) кој се фокусира на историското и културното богатство на Република Македонија и за маркетиншки цели го користи фактот за првото пишано сведоштво за постоење на рибарска мушичка кое потекнува од овие простори. Комбинацијата на брошурата и прилогот се новина во изработката на пазарно достапни сувенири.